تصاویر مینا کاری روی سفال




۲۲ام بهمن ۱۳۹۶ مجله

امروزه بیشتر افراد هنر دوست که دستی درون سفال دارند به ویژه خانم های خانه دار درون کنار خانه داری که تعدادشان هم کم نیست درون کنار خانه داری هنر میناکاری را هم روی سفال هم انجام می دهند.

مینا کاری

مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری

مینا کاری

مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری

مینا کاری

مینا کاری

مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری
مینا کاری

مطالب پیشنهادی