گالری غمگین ترین و خاص ترین تصوير نوشته ها برای پروفایل
۲۱ام بهمن ۱۳۹۶ مجله

مجموعه ی زیبایی از تصوير نوشته های  خاص برای پروفایل  رو درون این مطلب ملاحظه کنید

پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس

درون این دنیا اگر غـم هست
صبوری ڪن خدا هم هست

پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس

 

پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس

ساقیا بوسه ده ما را زغم آسوده کن

پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس

مرگ مردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست
من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند
حرف میزدند ، سیگار میکشیدند

پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس

 

پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس
پروفایل خسته و دپرس

مطالب پیشنهادی