اطلاعات بيشتر
دما : 9 C   رطوبت : %
حداکثر : C   حداقل : C